Painting of Shankaracharya Temple, Srinagar

  • Rs.5,500.00